Wtorek 16.04.2024 r. godz: 02:58:01, CEST

Minecraft komendy single player — komendy w trybie single player

W Minecrafcie istnieje możliwość wprowadzania komend nie tylko w trybie serwerowym, dla wielu graczy (multiplayer), ale także w trybie single player. Poniżej przedstawiony został sposób, za pomocą którego możemy uzyskać komendy Minecraft w trybie single player (ang. Minecraft single player commands).

Aby móc korzystać z dobrodziejstwa, jakie dają komendy single player w Minecrafcie należy najpierw zainstalować w grzze odpowiedni mod. Mod ten nosi nazwę Minecraft Single Player Commands. Po prawidłowym zainstalowaniu tej modyfikacji pojawi się możliwość wykonywania konkretnych komend w trybie dla jednego gracza w grze Minecraft. Dzięki tej modyfikacji gracz zyskuje znacznie więcej dodatkowych możliwości, które były do tej pory dla niego niedostępne.

Pobierz Minecraft Single Player Commands v3.2.2 dla Minecraft 1.2.5


Minecraft Komendy Single Player v3.2.2 — automatyczna instalacja:

Single Player Commands v3.2.2 automatic installation Download

Minecraft Komendy Single Player v3.2.2 — ręczna instalacja:

Single Player Commands v3.2.2 manual installation Download

 

Instrukcja instalacji moda Minecraft Komendy Single Player

Poniżej znajdują się instrukcje instalacji moda zarówno w wersji automatycznej, jak również ręcznej.

Instalacja wersji automatycznej moda Minecraft single player commands:

  1. Odpalamy plik SinglePlayerCommands—MC1.2.5_V3.2.2.jar., którego ekran powinien wyglądać tak, jak na obrazku powyżej.
  2. Zaznaczamy Backup minecraft.jar.
  3. Ścieżka do minecraft.jar powinna zostać automatycznie wyszukana i pojawić się w oknie powyżej opcji Backup Minecraft.jar.
  4. Jeżeli ścieżka do minecraft.jar nie zostanie automatycznie wyszukana, wtedy wybieramy ją ręcznie. Znajdziemy ją w lokalizacji: C:\Documents and Settings\Twoja_Nazwa_Użytkownika\Application Data\.minecraft\bin. Gdzie Twoja_Nazwa_Użytkownika — Twoja nazwa użytkownika, za pomocą której jesteś auktualnie zalogowany/—a w systemie Windows.
  5. Klikamy Install Version 3.2.2.
  6. Gotowe. Możemy teraz odpalić grę Minecraft i cieszyć się z zainstalowanej modyfikacji single player commands.


Lista komend single player

Poniżej znajduje się lista komend single player. W celu przywołania okna, dzięki któremu będzie możliwym wpisywanie komend w Minecrafcie należy wybrać na klawiaturze literę T. Komendy zostały napisane pogrubioną czcionką. Warunki komend zostały ujęte w obrębie znaków <>. Parametry komend ujęte zostały w obrębie znaków []. Argumenty komend zostały ujęte w obrębie znaków {}. W obrębie warunków komend małymi literami zostały oznaczone warunki w takiej formie, w jakiej należy wpisać w komendzie. Znakiem | zostały oddzielone opcjonalne możliwości wpisania warunków komend. Natomiast opisy warunków, parametrów i argumentów komend zostały napisane dużą czcionka. Opisy napisane dużą czcionką pełnią rolę informacyjną i nie należy ich wpisywać w identycznej formie w komendzie, a zamiast tego pokierować się sugestią, jaką zawiera dana informacja napisana dużą czcionką i postępować wedle jej wskazówek oraz opisu komendy.

achievement <list|unlock> — Pozwala graczowi na wywołanie listy lub daje możliwość odblokowania danych osiągnięć w grze.

alias <NAZWA> <KOMENDA> {ARGUMENTY} — Pozwala na przypisanie aliasu dla jednego lub więcej słów.

ascend — Zmienia Twoje miejsce do najbliższej platformy znajdującej się powyżej.

biome — Podaje informacje dotyczące tego, na jakim biomie aktualnie się znajdujesz.

bind <KEYCODE> <KOMENDA> {PARAMETRY KOMENDY} — Binduje konkretną komendę do danego przycisku na klawiaturze.

bindid <ID> <KOMENDA> {ARGUMENTY} — Binduje konkretną komendę do przycisku na klawiaturze, używając id przycisku.

binditem <PRZYCISK MYSZY {KOMENDA}> — Binduje przycisk myszy do konkretnego itemu, kiedy dany przedmiot znajduje się w dłoni gracza.

bring [STWORZENIE] — Przywołuje wpisane stworzenie do miejsca, gdzie znajduje się gracz.

cannon [SIŁA] — Strzela najsilniejszym ładunkiem TNT w kierunku, w którym skierowany jest w danym momencie gracz.

calc — Kalkulator.

chest <drop|get|fill|swap|clear> — Komenda, dzięki ktorej można dostać się do skrzyni.

clear — Czyści konsole.

clearwater — Włączenie/wyłączenie przejżystości wody.

climb — Pozwala graczowi na wspinanie się po jakiejkolwiek powierzchni, bez konieczności używania drabiny.

clone [ILOŚĆ] — Klonuje NPC'a, na którego obecnie patrzy się gracz.

config <setglobal [reset]> — Pozwala na ustawienie globalnego pliku konfiguracyjnego, jako obecnią konfigurację gracza.

confusesuicide — Sprawia, iż moby wzajemnie zaczynają się atakować.

creeper <explosion [enable|disable]> — Włączenie/wyłączenie eksplodowania creeperów.

criticalhit [enable|disable] — Włączenie/wyłączenie używania przez gracza ciosów krytycznych.

clouds [enable|disable] — Komenda pozwalająca włączać i wyłączać chmury.

cyclepainting — Pozwala na zmianę obrazu, na który obecnie spogląda gracz.

damage — Włącza lub wyłącza możliwość otrzymywania obrażeń przez gracza.

defuse [all] — Rozbraja wszystkie ładunki TNT, które zostały zamontowane w pobliżu. W ich miejsce wyrzuca 1 ładunek TNT.

descend — Zmienia Twoje miejsce do najbliższej platformy znajdującej się poniżej.

destroy [all] — Niszczy obecnie trzymany przedmiot.

difficulty <POZIOM> — Ustawia trudność gry za pomocą poziomów (0-3).

drops — Włącza/wyłącza wyrzucanie przedmiotów (itemów). Wyłączenie wyrzucania przedmiotów sprawi, iż gra będzie działała nieco szybciej, jak również można sobie za jej pomocą poradzić z przepełnieniem plecaka (inventory).

dropstore — Komenda transferuje do skrzynki wszystko, co znajduje się w danej chwili w ewkipunku gracza. Skrzynia wraz z przetransferowaną przez nią zawartością ekwipunku pojawia się na przeciw gracza.

duplicate [all] — Duplikuje i wyrzuca duplikaj aktualne wybranego przedmiotu.

effect <list|remove TYP|add TYP [OPÓŹNIENIE] [SIŁA]> — Konfiguruje efekty potionu względem gracza.

enchant <list|remove|add TYP [POZIOM]> —Enchantuje obecnie wybrany przedmiot.

enderman pickup [enable|disable] — Włącza/wyłącza podnoszenie bloków przez Endermanów.

explode [ROZMIAR] —Wywołuje eksplozję w miejscu Twojego obecnego położenia.

exterminate [ROZMIAR] — Zabija NPC ze stylem! Zabija NPC'a, na którego obecnie namierza gracz.

extinguish|ext [all] —Gasi cały palący się ogień w pobliżu (lub też gasi cały ogień w ogóle, jeśli został doddany warunek all)

falldamage — Włacza/wyłącza obrażenia, których gracz doznaje podczas upadków.

feed <ILOŚĆ> — Dodaje wybraną ilość do paska głodu.

firedamage — Włącza/wyłącza obrażenia doznawane przez gracza od ognia.

flammable <BLOK> [CATCH] [ROZPRZESTRZENIENIE] — Ustawia określony blok w poziomie flammability

fly [SZYBKOŚĆ] — Włączenie/wyłaczenie trybu latania. Parametr SZYBKOŚĆ określa szybkość latania.

flymode <dynamic|standard|minecraft|reset> — Polecenie określające sposób latania.

fog [tiny|small|normal|far] — Zmienia dystans renderingu przestrzeni (ten sam, który można zmienić w opcjach gry).

freecam — Pozwala graczowi na wolną kamerę wokół map.

freezecam — Zamraża kamerę gracza na obecnie ustawionej pozycji.

freeze — Zamraża moby, przez co nie mogą się ani ruszać, ani zaatakować gracza.

gamemode <creative|survival|1|0> — Zmienia tryb gry.

gamemode — Zmienia tryb gry na przeciwny, do obecnego.

goto <NAZWA> — Przenosi do wybranego waypoint'a.

grow [all] — Komenda sprawia, iż wszystkie drzewa oraz zboża na mapie rosną.

hardcore [enable|disable] — Włącza/wyłącza tryb gry hardcore.

hardcore — Naprzemiennie przestawia istnienie trybu gry hardcore.

heal <ŻYCIE> — Uzdrawia gracza o wybraną ilość punktów życia.

health <min|max|infinite> — Ustawia poziom życia gracza na jeden z odgórnie ustalonych poziomów.

help [KOMENDA] — Podaje ogólną informację dotyczącą pomocy, jeżeli nie jest określona KOMENDA. Podaje określoną informację dotyczącą pomocy na temad danej komendy, jeśli KOMENDA jest określona.

h [KOMENDA] — Komenda działa identycznie, jak help.

helmet [PRZEDMIOT] [ILOŚĆ] [POZIOM USZKODZENIA] — Określa dokładnie hełm, jaki nosi gracz.

home — Teleportuje gracza do spawn pointa.

hunger <empty|full|infinite|enable|disable> — Ustawia poziom głodu do jednego z wcześniej ustalonych poziomów.

infiniteitems — Włącza/wyłącza nieskończone przedmioty (itemy).

invrotate [line|item] — Przekręca hotbar ekwipunku do następnej pozycji. Można przekręcić hotbar o jeden item lub o całą linię.

invstore <save <NAZWA>|load <NAZWA>|list> — Zapisuje lub loaduje aktualny ekwipunek (inventory) gracza do pliku/z pliku.

instantkill — Nagle zabije każdego NPC'a, którego uderzy gracz.

instantmine — Włącza/wyłącza błyskawiczne kopanie (instalacja Forge wyłącza tą funkcję).

instantplant [grow] — Błyskawiczne sadzenie drzew do ziemi. Jeżeli dodany zostanie parametr grow - wtedy drzewa będą także błyskawicznie rosły.

item <KOD PRZEDMIOTU|NAZWA PRZEDMIOTU> [ILOŚĆ [USZKODZENIE] — Daje określony przedmiot graczowi. Jeżeli nie jest określona ilość przedmiotu - daje maksymalną możliwą ilość danego przedmiotu (itemu).

that item. — Działa tak samo, jak give oraz i.

itemdamage — Włącza/wyłącza uszkodzenie przedmiotu. Znaczy to, iż nie będziesz musiał/-a już nigdy naprawiać tego przedmiotu (itemu).

itemname — Za pomocą tej komendy można poznać nazwę oraz ID aktualne zaznaczonego przedmiotu.

itemstack <ID PRZEDMIOTU|NAZWA PRZEDMIOTU> [ILOŚĆ] — Daje graczowi określoną ilość przedmiotów (itemów) w maksymalnej możliwej ilości.

jump — Przenosi gracza z miejsca, w którym aktualnie się znajduje do miejsca, które zaznacza myszką. Uwaga: komenda jest zbugowana i może przenieść gracza do bloku, w kierunku którego się porusza.

keepitems — Jeżeli gracz włączy tą komendę, to po śmierci zachowa swoje przedmioty.

kill — Zabija obecnego gracza.

killall <TYP BYTU> — Zabija/niszczy wszystkie, z określonego typu bytu. Komenda zabije/zniszczy WSZYSTKIE byty (w tym rwnież obrazy, minecarty itd) o ile nie zostanie określony typ bytu do zabicia/zniszczenia.

killnpc [all|monster|animal] — Zabija wszystkie żywe stworzenia w pobliżu. Można określić, czy komenda dotyczy wszystkich NPC'ów, potworów, czy zwierząt.

light — Włącza/wyłącze permamentne oświetlenie.

listwaypoints — Wyświetla listę wszystkich waypointów.

l — Komenda działa identycznie, jak listwaypoints.

longerlegs — Wydłuża nogi gracza, przez co może on chodzić o 1 blok wyżej.

macro <edit|create|dir|folder|delete|list|NAZWA PLIKU {PARAMETRY}> — Odpala makro.

maxstack [ID PRZEDMIOTU|NAZWA PRZEDMIOTU|all] [MAKSYMALNA ILOŚĆ] — Określa maksymalną ilość, którą może posiadać dany przedmiot w jednym polu itema. Wielkość od 1 do 64.

mobdamage — Moby nie mogą zadać obrażeń graczowi.

moveplayer <DYSTANS> <KIERUNEK> — Przenosi gracza o ustalony dystans (w blokach) w ustalonym kierunku.

msg <WIADOMOŚĆ> — Komenda dodaje wiadomość w konsoli.

music [play|pause|skip|stop|GŁOŚNOŚĆ] — Wywołuje odtwarzanie żadaneg tracku muzycznego o określonej głośności. Istnieje limit w postaci maksymalnie 2 tracków na dzień.

noclip — Włącza/wyłącza klip.

output — Włącza/wyłącza naprzemiennie wiadomości SPC. Komenda pomocna w przypadku mark oraz skryptów.

path <ID BLOKU> [size]

phelp [KOMENDA] — Komenda pomocy dla puginów.

pick [ILOŚĆ] — Komenda daje blok, na który celuje obecnie gracz.

platform — Ustawia szklany kwadrat pod nogami gracza.

plugin <list|enable [NAZWA MODA]|disable [NAZWA MODA]|dlist> — Wyświetla listę wszystkich załadowanych pluginów. Pozwala także na włączanie/wyłączanie pluginów.

pos — Podaje aktualną pozycję gracza. Gives current player position. Same as /p

p — Komenda działa identycznie, jak pos.

ralias <NAZWA> — Usuwa określony alias.

reach <DYSTANS|reset> — Ustala dystans zasięgu gracza.

refill [all] — Wypełnia przedmioty obecnie znajdujące się w ekwipunku do ich maksymalnych ilości.

rem <NAZWA> — Usuwa określony waypoint.

removedrops [all] — Komenda usuwa wszystkie zrzuty przedmiotów (itemów) z obszaru całego świata.

rename <NAZWA KOMENDY> <NOWA NAZWA> — Pozwala zmienić nazwę komendy.

repair [all] — Naprawia obecnie wybrany item do pełnego życia. W przypadku wpisania parametru all - naprawia wszystkie itemy do pełnego życia.

repeat — Powtarza ostatnio wykonaną komendę. Komenda jest przydatna w przypadku bindowania.

reset — Resetuje ustawienia gracza.

resize [1080p|720p|480p|setdefault [SZEROKOŚĆ]|<WYSOKOŚĆ>] — Zmienia wysokość i szerokość okna Minecraft. Nie istnieją domyślne argumenty ustawienia dla tej komendy.

reskin <NAZWA PLIKU> — Zmienia skina NPC'a, na którego celuje obecnie gracz na określony przez warunek komendy skin.

return — Teleportuje gracza do ostatniej pozycji przed teleportem.

ride — Pozwala dojeżdżać jakiegokolwiek NPC'a, na którego obecnie celuje gracz.

sc <NAZWA PLIKU> — Dodana obsługa skryptów (więcej informacji na temat tej komendy wkrótce).

search <WARUNEK WYSZUKIWANIA> — Pozwala wyszukiwać itemy używając ich nazw.

set <NAZWA> — Ustala waypoint w świecie gry.

setjump [SKOK|reset] — Ustala wysokość skoku gracza. Uwaga: Wyłącza obrażenia związane ze skokiem, jeżeli skok jest skonfigurowany do skoku na 1.

setspawn [<X> <Y> <Z>] — Ustawia aktualną pozycje gracza jako spawn point. Jeżeli określone są warunki X, Y i Z ustawia pozycję określoną za ich pomocą jako spawn point.

setspeed [SZYBKOŚĆ|reset] — Ustawia szybkość poruszania się gracza.

sign <add|edit> ["LINIA1"] ["LINIA2"] ["LINIA3"] ["LINIA4"] — Pozwala na stawianie i edycję znaków bez GUI.

skin <NAZWA UŻYTKOWNIKA> — Zmienia skin gracza na JAKIEGOKLWIEK gracza Minecrafta.

slippery <BLOK> [SLIPPERYNESS] — Stwarza dany blok slippery. Domyślnie jest ustawione na 0.6

spawn <NAZWA|ID|random|list> [ILOŚĆ] — Pozwala graczowi na zespawnowanie określonego stworzenia tam, gdzie patrzy gracz.

spawner <TYP> — Zmienia spawner mobów w miejscu patrzenia gracza.

spawnportal — Spawnuje portal blisko lokalizacji gracza.

spawnstack <NAZWA|ID|list|random> — Spawnuje określone stworzenie w miejscu, na które patrzy gracz (użyj "spawn list", by uzyskać informacje na temat nazw oraz ID stworzeń).

sprinting [enable|disable] — Włącza spriting.

stackcombine — Komenda łacząca te same typy przedmiotów w - jeśli to możliwe - jedno miejsce.

stacklimit — Włącza/wyłącza limit grupowania przedmiotów w jedną kupkę.

startup <KOMENDA> {ARGUMENTY} — Dzięki tej komendzie można ustawić komendę, która będzie odpalana wraz z uruchomieniem gry Minecraft.

superheat [all] — Zmienia itemy, które mogą zostać wypalone w piecu w ich wypaloną już formę.

superpunch [DYSTANS|reset] — Uderz NPC'a super uderzeniem.

tele <X> <Y> <Z> — Teleportuje gracza do miejsca o koordynatach X, Y, Z.

t —Działa identycznie, co tele.

textcolor <<normal|error> <0—f|random>>|<setrandom KOLORY> — Pozwala skonfigurować kolor tekstu.

time [set|get|day|night [minute|hour|day [CZAS]]|speed SZYBKOŚĆ] — Ustawia oraz pobiera czas wewnątrz Minecrafta.

timeschedule <reset | <CZAS1> <CZAS2>> — Ustawia konkretny zakres czasu (w formacie: HH:MM). To uczyni grę Minecraft działającą zawsze w obrębie tych okresów czasu.

unbind <KOD KLUCZA|all> — Odbindowywuje określony przycisk klawiatury z komendy.

unbindid <ID> — Odbindowywuje komendę z przycisku klawiatury, używając klucza ID.

unbinditem [all] — Odbindowywuje obecnie wybrane bindy itemów lub też (jeżeli został wpisany warunek all) wszystkie bindy.

update <enable|disable> — Włącza/wyłącza sprawdzanie update'ów gry.

useportal <normal|nether|end|PORTAL> — Błyskawicznie teleportuje gracza do Nethera lub też teleportuje powrotnie do świata.

waterdamage — Włącza/wyłącza możliwość doznania obrażeń od wody.

weather <lightning|thunder|rain|enable|disable> — Włącza/wyłącza efekty pogodowe w grze.

world <load|save|seed|new|exit|list|backup> — Komenda posiada opcje, pozwalające na kontrolę światem, na którym obecnie gramy. Można zapisać, wczytać, stworzyć nowy świat, wyświetlić listę, czy też stworzyć backup świata.

world load <NAZWA PLIKU> — Wczytuje określony PLIK. Dzięki tej komendzie można wczytać jakikolwiek save będący obecnie na komputerze gracza. Pliki mogą mieć dowolną nazwę. Nie tylko World1-5.

world save — Save'uje Twoją grę oraz wraca do niej.

world seed [SEED] — Komenda pozwala zobaczyć aktualny seed mapy, a także dowolnie go zmienić, aby zmienić tym samym generowany przez grę Minecraft teren.

world new [NAZWA PLIKU] [SEED] — Tworzy nową mapę o określonej nazwie oraz lokalizacji pliku, a także o określonym seedzie.

world exit — Pozwala na opuszczenie gry bez save'owania. Idealna komenda na sytuacje, typu creeper coś wysadzi albo przez przypadek wpadniemy do lawy.

world list — Pokazuje listę wszystkich save'ów, które możesz wczytać z lokalizacji: .minecraft/saves.

world backup — Pozwala na stworzenie kopii zapasowej Twojej obecnej gry i zapisanie jej do folderu .minecraft/backup.

xp <add ILOŚĆ|get|set XP> — XP Komendy związane z EXP (doświadczeniem) gracza.